Namiestnictwo Wędrownicze

Namiestnik Wędrowniczy

phm. Klaudia Klębowska

Praca namiestnictwa:

Kieruje pracą Namiestnictwa.

Przygotowuje oraz prowadzi zbiórki i spotkania Namiestnictwa.

Opracowuje plan pracy Namiestnictwa, a także propozycje programowe.

Inspiruje do nowych przedsięwzięć programowych i wychowawczych, odpowiada za integrację drużyn.

Organizuje poradnictwo metodyczne.

Systematycznie prowadzi dokumentację Namiestnictwa:

spis podległych mu jednostek organizacyjnych;

plan działania Namiestnictwa;

plany pracy drużyn, dodatkową dokumentację programową dotyczącą drużyn;

materiały opracowane w Namiestnictwie i dokumentację wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez namiestnictwo.

Współpracuje z drużynowymi w zakresie właściwego planowania pracy drużyn. Dba, by plany podległych mu jednostek organizacyjnych sporządzone były zgodnie z wytycznymi Komendy Hufca.

Systematycznie prowadzi współzawodnictwo podległych mu jednostek organizacyjnych – Drużyna Alfa.

Nadzoruje prowadzenie dokumentacji programowej drużyn.

Dba o rozwój wędrowników – wspomaga pracę kapituł wędrowniczych w Hufcu oraz pomaga osobom chętnym znaleźć własną kapitułę, gdy taka nie funkcjonuje w środowisku.

Działania na polu Hufca:

Podlega bezpośrednio Zastępcy Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą.

Wykonuje dodatkowe polecenia Komendanta Hufca.

Współpracuje i wspiera Zastępcę Komendanta Hufca ds. programu w zakresie nadzoru imprez
metodycznych Hufca.

Współpracuje w zakresie kształcenia z Członkiem Komendy Hufca ds. kształcenia. Wspomaga kształcenie w Hufcu, prowadzi zajęcia na kursach.

Jest rzecznikiem spraw drużynowych, składa i opiniuje wnioski o wyróżnienia i nagrody.

W razie potrzeb bierze udział w posiedzeniach Komendy Hufca oraz opiniuje pracę podległych mu instruktorów, zespołów i jednostek organizacyjnych.

Współpracuje z instruktorami i zespołami hufcowymi.

Współtworzy programy realizowane przez Hufiec, koordynuje przedsięwzięcia programowe swojej metodyki.

Prowadzi nadzór nad:

działaniem podległych mu jednostek organizacyjnych;

rozpoczęciem i zakończeniem Kampanii „Bohater”;

zamknięciem okresu próbnego podległych mu jednostek organizacyjnych.

Opiniuje zmiany kadrowe i dba o zachowanie ciągłości pełnienia funkcji w podległych mu jednostkach organizacyjnych. Pomaga w tworzeniu nowych jednostek organizacyjnych hufca.

Dba o pomieszczenia hufca.

Działania na polu Chorągwi, ZHP oraz rozwój osobisty:

Systematycznie śledzi propozycje programowe GK ZHP i Komendy Chorągwi oraz prasę i literaturę harcerską.

Współpracuje z odpowiednim referatem programowym Chorągwi ZHP.

Bierze udział w chorągwianych i ogólnopolskich przedsięwzięciach programowych.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, zdobywa stopnie.

Pozostali członkowie