Namiestnictwo Harcerskie

Namiestnik Harcerski

phm. Joanna Różniak

Praca namiestnictwa: 

 1. Kieruje pracą Namiestnictwa.  

 1. Przygotowuje oraz prowadzi zbiórki i spotkania Namiestnictwa. 

 1. Opracowuje plan pracy Namiestnictwa, a także propozycje programowe.  

 1. Inspiruje do nowych przedsięwzięć programowych i wychowawczych, odpowiada za integrację drużyn. 

 1. Organizuje poradnictwo metodyczne. 

 1. Systematycznie prowadzi dokumentację Namiestnictwa: 

 • spis podległych mu jednostek organizacyjnych; 
 • plan działania Namiestnictwa; 

 • plany pracy drużyn, dodatkową dokumentację programową dotyczącą drużyn; 
 • materiały opracowane w Namiestnictwie i dokumentację wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez namiestnictwo. 

 1. Współpracuje z drużynowymi w zakresie właściwego planowania pracy drużyn. Dba, by plany podległych mu jednostek organizacyjnych sporządzone były zgodnie z wytycznymi Komendy Hufca.  

 1. Systematycznie prowadzi współzawodnictwo podległych mu jednostek organizacyjnych – Drużyna Alfa. 

 1. Nadzoruje prowadzenie dokumentacji programowej drużyn. 

Działania na polu Hufca: 

 1. Podlega bezpośrednio Zastępcy Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą. 

 1. Wykonuje dodatkowe polecenia Komendanta Hufca. 

 1. Współpracuje i wspiera Zastępcę Komendanta Hufca ds. programu w zakresie nadzoru imprez 
  metodycznych Hufca. 

 1. Współpracuje w zakresie kształcenia z Członkiem Komendy Hufca ds. kształcenia. Wspomaga kształcenie w Hufcu, prowadzi zajęcia na kursach.  

 1. Jest rzecznikiem spraw drużynowych, składa i opiniuje wnioski o wyróżnienia i nagrody. 

 1. W razie potrzeb bierze udział w posiedzeniach Komendy Hufca oraz opiniuje pracę podległych mu instruktorów, zespołów i jednostek organizacyjnych. 

 1. Współpracuje z instruktorami i zespołami hufcowymi. 

 1. Współtworzy programy realizowane przez Hufiec, koordynuje przedsięwzięcia programowe swojej metodyki. 

 1. Prowadzi nadzór nad: 

 • działaniem podległych mu jednostek organizacyjnych; 
 • rozpoczęciem i zakończeniem Kampanii „Bohater”; 
 • zamknięciem okresu próbnego podległych mu jednostek organizacyjnych. 

 1. Opiniuje zmiany kadrowe i dba o zachowanie ciągłości pełnienia funkcji w podległych mu jednostkach organizacyjnych. Pomaga w tworzeniu nowych jednostek organizacyjnych hufca. 

 1. Dba o pomieszczenia hufca. 

Działania na polu Chorągwi, ZHP oraz rozwój osobisty: 

 1. Systematycznie śledzi propozycje programowe GK ZHP i Komendy Chorągwi oraz prasę i literaturę harcerską. 

 1. Współpracuje z odpowiednim referatem programowym Chorągwi ZHP. 

 1. Bierze udział w chorągwianych i ogólnopolskich przedsięwzięciach programowych. 

 1. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, zdobywa stopnie. 

Pozostali członkowie