Komisja Rewizyjna Hufca

 

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 8/XXXVIII/2014
Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

Regulamin pracy komisji rewizyjnych ZHP

§ 1

1. Komisje rewizyjne Związku Harcerstwa Polskiego: Centralna Komisja Rewizyjna, komisje rewizyjne chorągwi i komisje rewizyjne hufców zwane dalej “komisjami” są zgodnie z § 35 Statutu ZHP władzami ZHP oraz zgodnie z §§ 54,62,72 Statutu organami kontrolnymi Związku w okresie między zjazdami.

2. Komisje rewizyjne sprawują kontrolę nad zgodnością działalności władz oraz jednostek organizacyjnych Związku z przepisami prawa, Statutem ZHP, uchwałami Zjazdu, Rady Naczelnej oraz zjazdów chorągwi i hufców a także zasadami działalności finansowo-gospodarczej ZHP.

3. Do zadań komisji należy ponadto analizowanie rocznych sprawozdań finansowych:
– GK ZHP i zbiorczego ZHP przez Centralną Komisję Rewizyjną,
– sprawozdań chorągwi przez komisje rewizyjne chorągwi,
– sprawozdań innych jednostek ZHP przez odpowiednie komisje rewizyjne.

4. Komisje składają sprawozdania ze swej działalności na zjazdach oraz przedstawiają zjazdom ocenę działalności odpowiednich władz Związku wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium zgodnie z §§ 54, 62, 72 Statutu ZHP.

5. Centralna Komisja Rewizyjna zgodnie z § 72 ust. 2 pkt 4 Statutu ZHP rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP, w tym jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność, a następnie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem Radzie Naczelnej ZHP.

6. Komisje rewizyjne chorągwi zgodnie z § 62 ust.2 pkt 4 Statutu ZHP rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi.

§ 2

1. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP stwierdza zgodnie z § 47 ust. 7 Statutu nieważność uchwał i decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery i Rady Naczelnej. Rozstrzygnięcie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP jest ostateczne.

2. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP rozstrzyga zgodnie z § 47 ust. 5 Statutu odwołania od uchwał i decyzji władz Związku stwierdzających nieważność uchwał i decyzji,
o których mowa w § 47 Statutu ZHP. Rozstrzygnięcie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP jest ostateczne.

§ 3

1. Centralna Komisja Rewizyjna może zwołać Nadzwyczajny Zjazd ZHP (§ 65 ust. 1 pkt 5 Statutu ZHP) z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/3 komend chorągwi, a także Radę Naczelną (§ 67 ust. 5 Statutu ZHP) z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Rady albo 1/3 komendantów chorągwi.

2. Komisja Rewizyjna Chorągwi może zwołać nadzwyczajny Zjazd Chorągwi (§ 57 ust. 1 pkt. 4 Statutu ZHP) z inicjatywy własnej lub na żądanie 1/3 komend hufców, a także Radę Chorągwi (§ 59 ust 5 Statutu ZHP) z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków rady albo 1/3 komend hufców.

3. Komisja Rewizyjna Hufca może zwołać nadzwyczajny Zjazd Hufca (§ 50 ust. 1 pkt 3 Statutu ZHP).

§ 4

Zgodnie z § 46 ust. 1 Statutu ZHP Komisje Rewizyjne podejmują uchwały we wszystkich sprawach tego wymagających zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji. Zasady podejmowania uchwał drogą elektroniczną określa Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy komisji rewizyjnych ZHP.

§ 5

1. Komisje wyższego stopnia sprawują nadzór nad działalnością komisji niższych stopni
(§ 45 ust. 1 Statutu ZHP).

2. Komisje wyższego stopnia mają obowiązek udzielania nadzorowanym komisjom pomocy zapewniającej ich prawidłową działalność.

3. Komisje wyższego stopnia mają prawo zlecać realizację zadań kontrolnych, komisjom rewizyjnym niższego stopnia.

§ 6

1. Komisje współpracują z odpowiednimi władzami ZHP.

2. Komisje powinny współpracować z organami kontrolno-rewizyjnymi władz wykonawczych Związku ( z rewidentami), a w przypadkach szczególnych z organami kontroli zewnętrznej.

3. Komisje mogą powoływać stałych współpracowników oraz korzystać z pomocy doradców i specjalistów.

§ 7

Komisje pracują na podstawie planów pracy ustalonych na rok kalendarzowy.

§ 8

Komisje podejmują decyzje na posiedzeniach plenarnych. Działalność kontrolno-rewizyjna realizowana jest przez plenum komisji, zespoły stałe bądź doraźne a także przez udział swoich członków w posiedzeniach, naradach, odprawach władz Związku oraz w innych przedsięwzięciach.

§ 9

Posiedzenia plenarne komisji odbywają się co najmniej 3 razy w roku. Komisje zbierają się ponadto na żądanie 1/3 ogółu członków komisji.

§ 10

1. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji i na jego wniosek prezydium, w skład, którego wchodzą oprócz przewodniczącego, zastępca przewodniczącego (1-2), sekretarz oraz inni członkowie w liczbie stosownej do potrzeb danej komisji. Sekretarz może być powołany z grona współpracowników komisji. Komisje w składach do 9 członków mogą nie wybierać prezydium.

2. Prezydium jest organizatorem prac komisji, organizuje jej działalność w okresach między posiedzeniami plenarnymi.

3. Przewodniczący komisji kieruje pracą komisji i jej prezydium. Ponadto reprezentuje stanowisko komisji wobec innych władz ZHP.

§ 11

Komisje mogą powoływać stałe zespoły zajmujące się w sposób ciągły określonym zakresem działań, a także zespoły doraźne według potrzeb.

§ 12

1. Członek komisji ma obowiązek brać czynny udział w pracach komisji, w szczególności uczestniczyć w jej posiedzeniach oraz w realizacji powierzonych mu zadań.

2. W razie niemożności udziału w posiedzeniu, członek komisji obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność. Członek komisji jest także obowiązany powiadomić prezydium komisji o przeszkodach utrudniających lub uniemożliwiających mu wykonanie powierzonego zadania.

3. Członek komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku równorzędnego i niższego stopnia.

4. Członek komisji ma prawo zgłaszania wniosków, interpelacji i zapytań. Interpelacje składa się na piśmie.

5. Członek komisji jest obowiązany zachować w tajemnicy wiadomości uzyskane
z kontroli.

6. Dokumentem stwierdzającym wykonywanie mandatu członka Centralnej Komisji Rewizyjnej
i Komisji Rewizyjnej Chorągwi jest legitymacja wydana przez Przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej.

§ 13

1. Członek komisji może zostać odwołany z jej składu w przypadku niewypełnienia przez niego przyjętych obowiązków, prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, Statutem ZHP i uchwałami władz ZHP.

2. Zasady odwoływania i przyjmowania rezygnacji członków komisji oraz uzupełniania składów komisji określa § 43 i 44 Statutu ZHP.

§ 14

1. Komisje dokonują corocznej oceny swojej pracy.

2. Komisje wyższego stopnia dokonują corocznej oceny pracy komisji rewizyjnych stopnia niższego.

§ 15

Komisje mają prawo posiadania pieczęci podłużnej z napisem:

1) Centralna Komisja Rewizyjna:
“Związek Harcerstwa Polskiego
Centralna Komisja Rewizyjna”

2) Komisja rewizyjna chorągwi:
“Związek Harcerstwa Polskiego
Komisja Rewizyjna Chorągwi…”

3) Komisja rewizyjna hufca:
“Związek Harcerstwa Polskiego
Komisja Rewizyjna Hufca…”

§ 16

1. Wydatki finansowe związane z działalnością CKR zapewnia GK ZHP. Koszty działalności pozostałych komisji finansowane są z budżetu właściwych komend harcerskich.

2. Obsługę techniczną CKR (biurową, kancelaryjną) zapewnia Główna Kwatera ZHP, a pozostałych komisji właściwe komendy harcerskie.

§ 17

Zasady organizacji pracy oraz działalności kontrolno-rewizyjnej komisji określa “Instrukcja w sprawie organizacji pracy komisji rewizyjnych ZHP” stanowiąca integralną część Regulaminu pracy komisji rewizyjnych ZHP

Perkoz, 15 marca 2014 roku

Centralna Komisja Rewizyjna
Związku Harcerstwa Polskiego

img
phm. Dominik Kowalke

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca

img
phm. Joanna Baranowska

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca

img
pwd. Aleksandra Comblik

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca

img
phm. Marcin Latuszek

Członek Komisji Rewizyjnej Hufca

img
phm. Mikołaj Badocha

Członek Komisji Rewizyjnej Hufca