Zastępczyni Komendanta Hufca ds. Pracy z Kadrą

phm. Marta Mielewczyk

 1. odpowiada za realizację celów i działań wynikających z planu pracy zespołu ds. pracy z kadrą
 2. odpowiada za realizację planów operacyjnych, uchwał, zarządzeń i decyzji w obszarze pracy z kadrą na poziomie hufca,
 3. organizuje spotkania zespołu ds. pracy z kadrą,
 4. odpowiada za zgłoszenia kadry do listu pochwalnego Naczelniczki, Zasłużonego Instruktora Chorągwi, itp.
 5. współorganizuje zbiórki kadry hufca,
 6. wspiera komendantów szczepów w zakresie pracy z kadrą,
 7. wspiera Zespół Kadry Kształcącej w zakresie organizacji kursów metodycznych,
 8. współpracuje z hufcowymi instruktorami ds. pracy z kadrą,
 9. bierze systematyczny udział w spotkaniach komendy hufca oraz w odprawach dla komend hufców organizowanych przez Chorągiew,
 10. zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami,
 11. wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP,

Pozostali członkowie