Skarbniczka Hufca

phm. Julia Stencel

 1. odpowiada za obszar strategiczny finanse,
 2. współpracuje odpowiedzialność za sprawy finansowe i majątkowe,
 3. nadzorowanie bieżącej pracy pionu finansowego Hufca,
 4. czuwa nad celowością i dyscypliną wydatków Hufca,
 5. prognozuje i opiniuje skutki finansowe uchwał Komendy Hufca,
 6. przedkłada Komendzie Hufca projekt budżetu i roczne sprawozdanie finansowe,
 7. wykonuje postanowienia uchwał Komendy Hufca i decyzji Komendanta i Skarbnika Hufca dotyczących spraw finansowych i majątkowych,
 8. kontroluje działalność finansową jednostek Hufca,
 9. współpracuje ze Skarbnikiem Chorągwi,
 10. odpowiada za egzekwowanie wpłat składek do Komendy Hufca i terminowe odprowadzanie ich do Komendy Chorągwi.
 11. odpowiada za terminowe prowadzenie i przekazywanie do Komendy Chorągwi dokumentacji finansowej Hufca,
 12. odpowiada za dokonywanie płatności internetowej (przelewy) oraz za prowadzenie kasy bieżącej Hufca.
 13. razem z członkiem komendy ds. Pracy z Kadrą odpowiada za szkolenie instruktorów w kwestiach finansowych i księgowych
 14. pełni dyżury w Komendzie Hufca
 15. systematycznie podnosi swoje kwalifikacje
 16. praca z darowizną

Pozostali członkowie