Program rozwoju Hufca

Wizja Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście na 2025 rok


W 2025 roku Hufiec ZHP Gdańsk – Śródmieście jest wspólnotą zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca. Działa na podstawie wartości określonych w Statucie ZHP. Dzięki sprawności działania instruktorzy są skuteczni wychowawczo i odpowiedzialni społecznie. Wartości, jakimi się kierują, przekładają się na postawy zuchów i harcerzy. Efekty służby widoczne są w codziennym działaniu oraz podejściu do drugiego człowieka.

Instruktorzy są zaangażowani w życie Hufca, otwarci na zmiany, chętni do współpracy i działania z lokalną społecznością. Wartości, jakimi Hufiec kieruje się w działaniach, są rozpoznawalne wśród sojuszników. Komenda Hufca stwarza warunki do wzmacniania wspólnoty hufcowej poprzez organizację wydarzeń.

Instruktorzy Hufca świadomie wykorzystują instrumenty metodyczne, a ich praca opiera się na metodzie harcerskiej. Komenda Hufca wspiera działania instruktorów i zespołów hufcowych. W Hufcu panują jasno określone zasady.

Zjazd Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście, dnia 07 marca 2020

Kluczowe działania Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście w podziale na poniższe obszary działania:

 1. Organizacja i finanse Hufca
 2. Program
 3. Kształcenie i KSI
 4. Praca z kadrą
Ad 1. Organizacja i finanse hufca
 1. Hufiec posiada intuicyjną, odpowiadającą na potrzeby i na bieżąco aktualizowaną stronę internetową kierowaną do instruktorów, rodziców oraz sojuszników.
 2. W Hufcu funkcjonują zespoły posiadające rozpisane zakresy obowiązków, podane do publicznej wiadomości.
 3. W Hufcu obowiązują powszechnie zrozumiałe zasady rozliczania finansów.
 4. Dokumentacja finansowa Hufca oraz jego jednostek jest przejrzysta, zrozumiała i łatwo dostępna dla instruktorów.
 5. Hufiec terminowo rozlicza się ze swoich zobowiązań finansowych.
 6. Praca Hufca finansowana jest ze składek, dotacji oraz darowizn. Komenda Hufca wspiera środowiska w pozyskiwaniu i utrzymaniu majątku oraz sojuszników.
 7. Hufiec posiada czytelną i dostępną ewidencję majątku. Instruktorzy korzystają z majątku na jasno określonych zasadach.
 8. Kwatermistrzowie środowisk prowadzą terminową i poprawną inwentaryzację majątku odzwierciedlającą stan rzeczywisty.
 9. Pomieszczenie Hufca jest przestrzenią sprzyjającą wzmacnianiu poczucia wspólnoty, spełnia oczekiwania instruktorów i zachęca do spędzania w nim czasu. Istnieje dobrze działający system jego rezerwacji.
 10. Hufiec posiada kapitał żelazny.
 11. W Hufcu pracuje się z zasadami musztry i ceremoniału harcerskiego. Środowiska Hufca reprezentują go na wydarzeniach Związku Harcerstwa Polskiego oraz poza organizacją.
 12. Komenda Hufca corocznie ocenia pracę Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej Odział Gdańsk Śródmieście oraz podejmuje decyzje o dalszej współpracy z fundacją.
Ad 2. Program
 1. Instruktorzy świadomie tworzą i realizują program na podstawie techniki harcerskie oraz różnorodne instrumenty metodyczne.
 2. Program Hufca jest atrakcyjny i wspierający we wszechstronnym rozwoju. Regularnie odbywają się przedsięwzięcia programowe na poziomie Hufca dostosowane do grup metodycznych, takie jak:
  • Rajd Drogowskazy;
  • Rajd Bezdroża;
  • Koncentracja Drużyn Hufca;
  • Rajd Śladami Przeszłości Gdańska;
  • Przegląd Kulturalny Hufca.
 3. Komenda Hufca, Namiestnicy oraz kluby specjalnościowe inspirują do działania ze specjalnościami. Propagowane są wśród instruktorów i członków Hufca wartości wychowawcze płynące z pracy ze specjalnościami w jednostkach i środowiskach. HBO Olpuch jest miejscem realizacji specjalności, np. Leave No Trace, Zero Waste, kwatermistrzostwo, ratownictwo.
 4. Komenda Hufca inspiruje do pracy z Bohaterem Hufca poprzez stworzenie i propagowanie propozycji programowej. Opracowywane są standardy i wytyczne do tworzenia imprez na poziomie hufca. Powstał poradnik zawierający wskazówki i rady jak zorganizować przedsięwzięcie zgodnie ze standardami ZHP i obowiązującym prawem.
 5. W Hufcu funkcjonuje “Odznaka Zielonej Imprezy” oparta na zasadach etyki środowiskowej. Jest zgodna z wytycznymi „Gdańsk bez plastiku”
 6. Działania podstawowych jednostek organizacyjnych są wspierane metodycznie.
 7. Został wdrożony elektroniczny system zgłaszania biwaków, wyjść i nocek.
 8. Środowiska planują pracę w oparciu o indywidualne potrzeby członków jednostki. Stworzony na półtora roku plan pracy ewaluowany jest na bieżąco/ min. raz na pół roku. Plany są zgodne ze strategią ZHP oraz Podstawami Wychowawczymi ZHP.
 9. Rajd Śladami Przeszłości Gdańska:
  • jest imprezą stwarzającą warunki do podnoszenia kompetencji instruktorów o zakresie ogólnopolskim.
  • posiada stały sztab, który kształci swoich następców. Instruktorzy chętnie współorganizują wydarzenie i rozumieją jego rolę i znaczenie.
  • promuje historię Gdańska, Kaszub i Pomorza w strukturach wewnętrznych hufca oraz w środowisku zewnętrznym.
 10. Gromady i drużyny Hufca doskonalą swoją pracę w oparciu o kryteria klasyfikacji drużyn.
 11. Hufiec realizuje program uwzględniając Model na rzecz równego traktowania oraz Cele Zrówonego Rozwoju ONZ.
 12. W okolicach HBO Olpuch funkcjonuje ścieżka Geocaching.
Ad 3. Kształcenie i KSI
 1. Zespół Kadry Kształcącej dobiera formy i tematy kształceniowe, tak aby, wzmacniać pracę systemem małych grup.
 2. Hufiec kształci drużynowych i instruktorów. Wspiera środowiska i drużyny w kształceniu przybocznych i zastępowych.
 3. Hufiec przygotowuje różnorodne formy kształcenia dla kadry oparte na analizie potrzeb.
 4. Hufiec organizuje kurs przewodnikowski i drużynowych adekwatnie do potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 5. Komisja Stopni Instruktorskich prowadzi próby podharcmistrzowskie, jest dobrze oceniana przez Chorągwianą KSI i członków Hufca.
 6. Zespoły współodpowiedzialne za kształcenie ściśle ze sobą współpracują.
 7. Komisję Stopni Instruktorskich tworzą osoby biorące czynny udział w życiu Hufca, Chorągwi i Związku. Stale podnoszące swoje kompetencje i kwalifikacje.
 8. Komisja Stopni Instruktorskich odpowiada na potrzeby Hufca.
 9. Komisja Stopni Instruktorskich współpracuje z opiekunami prób, podnosząc ich kompetencje.
 10. Komisja Stopni Instruktorskich oraz Zespół Kadry Kształcącej posiadają wiedzę na temat bieżących zmian w Systemie Instrumentów Metodycznych.
 11. Zespół Kadry Kształcącej i Komisja Stopni Instruktorskich są otwarte na nowych członków.
 12. Członkowie wszystkich zespołów hufcowych kształcą swoich następców. HBO Olpuch wspiera finansowo kadrę Hufca w zakresie zdobywania umiejętności, tworząc pole do realizacji służby. Hufiec udostępnia HBO Olpuch do organizacji kursów.
Ad 4. Praca z kadrą
 1. W 2020 roku została wprowadzona w życie uchwała nr 4 z dnia 17 listopada 2019 w sprawie odznaki honorowej dla instruktorów Hufca.
 2. Namiestnictwa wszystkich metodyk inspirują drużynowych do działania oraz odpowiadają na ich potrzeby. Namiestnictwa inicjują wspólnotę w Hufcu.
 3. Hufiec skutecznie i regularnie pracuje z wyróżnieniami i nagrodami dla kadry Hufca.
 4. Instruktorzy Hufca tworzą wspólnotę i identyfikują się z nim. W Hufcu regularnie odbywają się spotkania z szefami zespołów, jednostek i środowisk.
 5. Hufiec współpracuje z seniorami na poziomie adekwatnym do potrzeb Hufca.
 6. Hufiec przeciwdziała wypaleniu się instruktorów będących członkami Hufca.
 7. Hufiec inicjuje minimum dwa razy do roku spotkania komend szczepów i związków drużyn w celu wymiany doświadczeń.
 8. Hufiec inicjuje formy współpracy i współzawodnictwa kadr szczepów oraz kadr jednostek samodzielnych.
 9. Hufiec wspiera tworzenie i funkcjoie kręgów instruktorskich oraz korzysta z ich doświadczenia.
 10. Instruktorzy Hufca czynnie współpracują i integrują się na poziomie hufca.
 11. W HBO Olpuch organizowane są różne formy integracji kadry Hufca, promujące aktywny tryb życia na świeżym powietrzu.