Komisja rewizyjna

instruktorzy Przewodniczący
phm. Wojciech Stępkowski
rewizyjna@gdansk.zhp.pl
instruktorzy Członek Komisji
pwd. Daniel Bąk
instruktorzy Członek Komisji
phm. Patryk Mokrzan

Regulamin pracy komisji rewizyjnych ZHP

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 8/XXXVIII/2014
Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

Regulamin pracy komisji rewizyjnych ZHP

§ 1

1. Komisje rewizyjne Związku Harcerstwa Polskiego: Centralna Komisja Rewizyjna, komisje rewizyjne chorągwi i komisje rewizyjne hufców zwane dalej “komisjami” są zgodnie z § 35 Statutu ZHP władzami ZHP oraz zgodnie z §§ 54,62,72 Statutu organami kontrolnymi Związku w okresie między zjazdami.

2. Komisje rewizyjne sprawują kontrolę nad zgodnością działalności władz oraz jednostek organizacyjnych Związku z przepisami prawa, Statutem ZHP, uchwałami Zjazdu, Rady Naczelnej oraz zjazdów chorągwi i hufców a także zasadami działalności finansowo-gospodarczej ZHP.

3. Do zadań komisji należy ponadto analizowanie rocznych sprawozdań finansowych:
– GK ZHP i zbiorczego ZHP przez Centralną Komisję Rewizyjną,
– sprawozdań chorągwi przez komisje rewizyjne chorągwi,
– sprawozdań innych jednostek ZHP przez odpowiednie komisje rewizyjne.

4. Komisje składają sprawozdania ze swej działalności na zjazdach oraz przedstawiają zjazdom ocenę działalności odpowiednich władz Związku wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium zgodnie z §§ 54, 62, 72 Statutu ZHP.

5. Centralna Komisja Rewizyjna zgodnie z § 72 ust. 2 pkt 4 Statutu ZHP rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP, w tym jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność, a następnie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem Radzie Naczelnej ZHP.

6. Komisje rewizyjne chorągwi zgodnie z § 62 ust.2 pkt 4 Statutu ZHP rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi.

§ 2

1. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP stwierdza zgodnie z § 47 ust. 7 Statutu nieważność uchwał i decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery i Rady Naczelnej. Rozstrzygnięcie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP jest ostateczne.

2. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP rozstrzyga zgodnie z § 47 ust. 5 Statutu odwołania od uchwał i decyzji władz Związku stwierdzających nieważność uchwał i decyzji,
o których mowa w § 47 Statutu ZHP. Rozstrzygnięcie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP jest ostateczne.

§ 3

1. Centralna Komisja Rewizyjna może zwołać Nadzwyczajny Zjazd ZHP (§ 65 ust. 1 pkt 5 Statutu ZHP) z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/3 komend chorągwi, a także Radę Naczelną (§ 67 ust. 5 Statutu ZHP) z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Rady albo 1/3 komendantów chorągwi.

2. Komisja Rewizyjna Chorągwi może zwołać nadzwyczajny Zjazd Chorągwi (§ 57 ust. 1 pkt. 4 Statutu ZHP) z inicjatywy własnej lub na żądanie 1/3 komend hufców, a także Radę Chorągwi (§ 59 ust 5 Statutu ZHP) z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków rady albo 1/3 komend hufców.

3. Komisja Rewizyjna Hufca może zwołać nadzwyczajny Zjazd Hufca (§ 50 ust. 1 pkt 3 Statutu ZHP).

§ 4

Zgodnie z § 46 ust. 1 Statutu ZHP Komisje Rewizyjne podejmują uchwały we wszystkich sprawach tego wymagających zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji. Zasady podejmowania uchwał drogą elektroniczną określa Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy komisji rewizyjnych ZHP.

§ 5

1. Komisje wyższego stopnia sprawują nadzór nad działalnością komisji niższych stopni
(§ 45 ust. 1 Statutu ZHP).

2. Komisje wyższego stopnia mają obowiązek udzielania nadzorowanym komisjom pomocy zapewniającej ich prawidłową działalność.

3. Komisje wyższego stopnia mają prawo zlecać realizację zadań kontrolnych, komisjom rewizyjnym niższego stopnia.

§ 6

1. Komisje współpracują z odpowiednimi władzami ZHP.

2. Komisje powinny współpracować z organami kontrolno-rewizyjnymi władz wykonawczych Związku ( z rewidentami), a w przypadkach szczególnych z organami kontroli zewnętrznej.

3. Komisje mogą powoływać stałych współpracowników oraz korzystać z pomocy doradców i specjalistów.

§ 7

Komisje pracują na podstawie planów pracy ustalonych na rok kalendarzowy.

§ 8

Komisje podejmują decyzje na posiedzeniach plenarnych. Działalność kontrolno-rewizyjna realizowana jest przez plenum komisji, zespoły stałe bądź doraźne a także przez udział swoich członków w posiedzeniach, naradach, odprawach władz Związku oraz w innych przedsięwzięciach.

§ 9

Posiedzenia plenarne komisji odbywają się co najmniej 3 razy w roku. Komisje zbierają się ponadto na żądanie 1/3 ogółu członków komisji.

§ 10

1. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji i na jego wniosek prezydium, w skład, którego wchodzą oprócz przewodniczącego, zastępca przewodniczącego (1-2), sekretarz oraz inni członkowie w liczbie stosownej do potrzeb danej komisji. Sekretarz może być powołany z grona współpracowników komisji. Komisje w składach do 9 członków mogą nie wybierać prezydium.

2. Prezydium jest organizatorem prac komisji, organizuje jej działalność w okresach między posiedzeniami plenarnymi.

3. Przewodniczący komisji kieruje pracą komisji i jej prezydium. Ponadto reprezentuje stanowisko komisji wobec innych władz ZHP.

§ 11

Komisje mogą powoływać stałe zespoły zajmujące się w sposób ciągły określonym zakresem działań, a także zespoły doraźne według potrzeb.

§ 12

1. Członek komisji ma obowiązek brać czynny udział w pracach komisji, w szczególności uczestniczyć w jej posiedzeniach oraz w realizacji powierzonych mu zadań.

2. W razie niemożności udziału w posiedzeniu, członek komisji obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność. Członek komisji jest także obowiązany powiadomić prezydium komisji o przeszkodach utrudniających lub uniemożliwiających mu wykonanie powierzonego zadania.

3. Członek komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku równorzędnego i niższego stopnia.

4. Członek komisji ma prawo zgłaszania wniosków, interpelacji i zapytań. Interpelacje składa się na piśmie.

5. Członek komisji jest obowiązany zachować w tajemnicy wiadomości uzyskane
z kontroli.

6. Dokumentem stwierdzającym wykonywanie mandatu członka Centralnej Komisji Rewizyjnej
i Komisji Rewizyjnej Chorągwi jest legitymacja wydana przez Przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej.

§ 13

1. Członek komisji może zostać odwołany z jej składu w przypadku niewypełnienia przez niego przyjętych obowiązków, prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, Statutem ZHP i uchwałami władz ZHP.

2. Zasady odwoływania i przyjmowania rezygnacji członków komisji oraz uzupełniania składów komisji określa § 43 i 44 Statutu ZHP.

§ 14

1. Komisje dokonują corocznej oceny swojej pracy.

2. Komisje wyższego stopnia dokonują corocznej oceny pracy komisji rewizyjnych stopnia niższego.

§ 15

Komisje mają prawo posiadania pieczęci podłużnej z napisem:

1) Centralna Komisja Rewizyjna:
“Związek Harcerstwa Polskiego
Centralna Komisja Rewizyjna”

2) Komisja rewizyjna chorągwi:
“Związek Harcerstwa Polskiego
Komisja Rewizyjna Chorągwi…”

3) Komisja rewizyjna hufca:
“Związek Harcerstwa Polskiego
Komisja Rewizyjna Hufca…”

§ 16

1. Wydatki finansowe związane z działalnością CKR zapewnia GK ZHP. Koszty działalności pozostałych komisji finansowane są z budżetu właściwych komend harcerskich.

2. Obsługę techniczną CKR (biurową, kancelaryjną) zapewnia Główna Kwatera ZHP, a pozostałych komisji właściwe komendy harcerskie.

§ 17

Zasady organizacji pracy oraz działalności kontrolno-rewizyjnej komisji określa “Instrukcja w sprawie organizacji pracy komisji rewizyjnych ZHP” stanowiąca integralną część Regulaminu pracy komisji rewizyjnych ZHP

Perkoz, 15 marca 2014 roku

Centralna Komisja Rewizyjna
Związku Harcerstwa Polskiego